انواع شعر درزبان ترکی

1 - ویژگی های کلی شعر آشیقی

شعر آشیقی علی رغم فرم و شکل ساده اش مفاهیم عمیق فلسفی ، دینی ، انسانی ، احساسی ، اجتماعی و گاه بنا بر نیاز زمان و محیط ، مفاهیم سیاسی را در خود پرورانده است . برای نمونه می توان به نوعی شعر از شعر آشیقی اشاره کرد که بر اساس حروف نهاده شده است . این نوع شعر برگرفته از فلسفه نهضت « حروفی گری » است که توسط شاعر مبارز و عارف بزرگ « نعیمی » و به دنبال او « عمادالدین نسیمی » بنیاد شده است .
دکتر جواد هیئت پژوهشگر فرهنگ و فولکلور آذربایجان ، ویژگی های آشیق ها و شعر آشیقی را به شکل زیر بیان می کند :
ardini oku tushuna basin